Offentlig sektor

Kommuner og andre offentlige virksomheter er underlagt lover og forskrifter som pålegger disse å forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko.

For en kommune eller et fylke er det henholdsvis kommunestyret og fylkestinget som skal fastsette finansreglementet. Finansreglementet skal inneholde målsetninger, strategier rammer og begrensninger for forvaltning av finansielle aktiva, og det gjelder også særskilte krav til rapportering. Tilsvarende gjelder for finansielle passiva som opptak av lån og inngåelse av leasingavtaler. Et finansreglement som har til hensikt å regulere finansforvaltningen i offentlig sektor skal naturlig nok ha en langsiktig tidshorisont. Finansreglementet bør revideres årlig, og bør i særdeleshet vurderes i perioder ved vesentlige markedssvingninger. Lovverket stiller videre krav til at ledig likviditet beregnet for driftsformål skal forvaltes med lav finansiell risiko og høy grad av likviditet. For langsiktige finansielle aktiva kan det åpnes det for noe høyere finansiell risiko, og eventuelt noe lavere likviditet, men kan likevel ikke forvaltes slik at det tas vesentlig finansiell risiko.

SpareBank 1 Kapitalforvaltning har lang erfaring med å bistå ulike offentlige virksomheter med etablering og implementering av denne type finansreglement. SpareBank 1 Kapitalforvaltning tar gjerne en gjennomgang og presentasjon av deres finansreglement med en uforpliktende tilbakemelding på eventuelle forbedringspunkter.